ಲೌಖಿಕದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೆಡೆಗೆ

|||ಲೌಖಿಕದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೆಡೆಗೆ