Swara Vachana Samputa

|||Swara Vachana Samputa
Swara Vachana Samputa2019-01-14T12:03:55+00:00

Swara Vachana Samputa

Author:

ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ‘ಸ್ವರವಚನಸಾಹಿತ್ಯ’ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೌಲಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Product Details

Publisher: Sri Jagadguru Shivrathrewara Ghranthmale, Mysore
Copyright:
Pages: 286
Price: 100 Rs.