Books Published

vrushabendra Vilasa

Perspectives in Education

Naming the Nameless

Price: 2000 Rs.
Pages: 438

Price: 600 Rs.
Pages: 848

Price: 50 Rs.
Pages: 60

Forever Saints

Heart to Heart

Nijaguna’s Exposition of
Spiritual Wisdom

Price: 100 Rs.
Pages: 121

Price: 200 Rs.
Pages: 110

Price: 60 Rs.
Pages: 119


Prasada

Prasada Sampada

Swara Vachana Samputa

Price: 200 Rs.
Pages: 650

Price: 200 Rs.
Pages: 650

Price: 100 Rs.
Pages: 286

Veerashiva Dharma Darshana

Vishwa Dharma Darshana

Yella Puratana Vachanagalu

Price: 500 Rs.
Pages: 594

Price: 500 Rs.
Pages: 608

Price: 200 Rs.
Pages: 420

Sharana Samskruti Male

Veerashiva Darshana

shatasthalagalu

Panchachara

Price: 12 Rs.
Pages: 80

Price: 12 Rs.
Pages: 77

Price: 12 Rs.
Pages: 70

Asthavarana

Shaivagamagalu

Kayaka Mattu Sharanaru

Price: 12 Rs.
Pages: 103

Price: 12 Rs.
Pages: 85

Price: 12 Rs.
Pages: 60

Vachana Vyakyana Male

Allama Prabhu Devara
Vachana

Molige Mahadevi
Vachanagalu

Sharanara Vachanagalu

Price: 300 Rs.
Pages: 1116

Price: 100 Rs.
Pages: 100

Price: 180 Rs.
Pages: 320

Vachana Vyakyana Male

Sharanara Vachanagalu

Sharanara Vachanagalu

Sharanara Vachanagalu

Price: 170 Rs.
Pages: 263

Price: 150 Rs.
Pages: 244

Price: 160 Rs.
Pages: 278

Veershaiva Punyapurshara Male

K Nandibasappa

Dr. M J Najundaradya

M N Mahanthadevaru

Price: 10 Rs.
Pages: 140

Price: 10 Rs.
Pages: 59

Price: 10 Rs.
Pages: 104

C Ankappa

S N Mariyappa

M N Basavarajayya

Price: 10 Rs.
Pages: 70

Price: 10 Rs.
Pages: 26

Price: 10 Rs.
Pages: 64

Sirumana charithe

Price: 20 Rs.
Pages: 158