Contact Us

|Contact Us
Contact Us2019-01-14T05:06:52+00:00

Contact Us

JSS Mahavidyapeetha

Dr. Shivarathri Rajendra Circle
Mysuru – 570 004
Karnataka
India

Phone: 0821 2548212. Fax: 2548218

E-Mail :jss@jssonline.org